Půjčovna koloběžek

Kontakt a rezervace - tel.: +420 734 836 709 ing. Erlina Hanelová
e-mail: info@mujkralicak.cz

Při telefonní rezervaci doporučujeme písemně potvrdit rezervaci na e-mail. Rezervaci koloběžky provádějte s upřesněním počtu dospělých a dětí (s uvedením věku dětí). Do rezervačního mailu uvádějte, kromě počtu dospělých a dětí, také Vaše jméno, příjmení a telefonní číslo. Doporučujeme rezervaci alespoň 1-2 dny předem.

Objednávka horských kár a koloběžek pro více početné skupiny je možná i mimo provozní dobu dle předchozí telefonické dohody alespoň 2 dny předem.

Ceník

Koloběžky KICKBIKE

2 hod. 260 Kč
Rodinná (2 dosp. a 1 dítě) 630 Kč
Rodinná (2 dosp. a 2 děti) 710 Kč
Každá další započatá hodina/1 osoba 100 Kč

Provozní doba

červen a září

So 14:00-18:00 hod

Ne 10:00-14:00 hod


červenec - srpen

St 14:00-18:00 hod

So 16:00-20:00 hod

Ne 10:00-14:00 hod

Objednávka horských kár a koloběžek pro více početné skupiny dle předchozí telefonické dohody i mimo provozní dobu.

NABÍZENÉ KOLOBĚŽKY

Máte rádi adrenalin, ale zároveň se chcete cítit bezpečně, tak neváhejte a přijeďte si vyzkoušet naše hravé a našlápnuté stroje! Půjčovna koloběžek se nachází v blízkosti horního parkoviště, v Hynčicích pod Sušinou u vleku Sedlo.

Terénní a sjezdové koloběžky Kickbike Fatmax

FAT MAX je koloběžkové SUV. Diktátor při jízdě z kopce, ale stále dostatečně lehký pro krosovou jízdu v terénu. Pevná vidlice, FAT kola, široké stupátko a hydraulické brzdy zaručují pohodlnou a bezpečnou jízdu, při které ale můžete pustit uzdu své fantazii. Koloběžku si užije nejen adrenalinový šílenec, ale rovněž člověk, který na koloběžce stojí poprvé v životě.Smlouva o pronájmu koloběžky

Provozní řád

 • Zákazník je oprávněn používat sportovní výzbroj (koloběžky a příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu věci movité (dále jen smlouvy) na smluvenou dobu. Nedílnou součástí smlouvy je tento provozní řád. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
 • Podmínkou pro uzavření smlouvy je úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s platným ceníkem a složení jistiny (vratné zálohy), taktéž dle ceníku (dále jen „ceník“).
 • Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto provozním řádem a akceptuje jej.
 • Nájemné a jistina je splatná před převzetím sportovní výzbroje.
 • Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj v místě jejího převzetí, v dohodnutém termínu, čistou a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
 • Při vrácení nepoškozené výzbroje dostane zákazník zpět složenou jistinu (vratnou zálohu).
 • Při překročení smluvené doby užívání sportovní výzbroje se zavazuje zákazník doplatit nájemné, a to o částku odpovídající nájemnému za dobu, po kterou tuto měl ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.
 • Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.
 • Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje. V případě krádeže nebo ztráty sportovní výzbroje je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.
 • V případě, že dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části, je zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části do původního stavu.
 • V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty sportovní výzbroje nebo její nepoužitelné části.
 • Zásady používání sportovní výzbroje: Zákazník je povinen používat sportovní výzbroj pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat.
 • Sportovní výzbroj je nutno vrátit očištěnou od hrubých nečistot.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek.
 • Zákazník podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že se seznámil s textem nájemní smlouvy i s textem těchto všeobecných podmínek a nemá vůči nim žádné výhrady.
 • Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování dle článku 16. všeobecných podmínek.
 • Zákazník dává pronajímateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných pronajímateli při uzavírání nájemní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany nájemní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z nájemní smlouvy, jakož i za účelem dalšího poskytování služeb pronajímatelem zákazníkovi. Zákazník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, minimálně na dobu trvání nájemního vztahu a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Po skončení nájemního vztahu může zákazník kdykoli prokazatelným způsobem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pronajímatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Pronajímatel bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb zákazníkovi. Zákazník podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech pronajímatele jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a o všech skutečnostech, o kterých je pronajímatel jako správce povinen zákazníka informovat.
 • Zákazník půjčovny bere na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazník souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách provozovaných společností …................... či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám.

Podmínky výpůjčky

 • Při zapůjčení koloběžky Vás seznámíme s vybranou koloběžkou, jejím technickým stavem a následně uzavřeme Smlouvu o pronájmu věci movité.
 • Za každou vypůjčenou koloběžku vybíráme vratnou zálohu ve výši 1 000 Kč – pouze v hotovosti (do zástavy nebereme klíče, telefony apod.). nebo doklad totožnosti.
 • Pokud koloběžku vrátíte poškozenou, bude Vám naúčtována pokuta – viz. Smlouva o pronájmu věci movité.
 • Na každou vypůjčenou koloběžku je nutné doložit doklad totožnosti.

Relax Point Hynčice